pacient.erl

text/x-erlang pacient.erl — 1 KB

Continguts del fitxer

-module(pacient).
-export([start/00, reanimar/0, mort/0, mort_natural/0, asfixia/0, aturada_cardiaca/0, missatge/1]).

start () ->
  register(?MODULE, spawn(fun proces/0)).

reanimar () ->
  start().

proces() ->
  receive
    mort ->
      io:format ("El pacient s'ha mort. Hora de la mort ~p ~n", [erlang:localtime()]),
      exit(normal);
    {alarma, Motiu} ->
      io:format ("Monitoritzant alarma ~p~n", [Motiu]),
      exit(Motiu);
    UnAltre ->
      io:format("Rebut <~p> ~n", [UnAltre]), 
      proces()
  end.

mort() ->
  ?MODULE!mort.

mort_natural() ->
  ?MODULE!{alarma,mort_natural}.

asfixia() ->
  ?MODULE!{alarma,asfixia}.

aturada_cardiaca() ->
  ?MODULE!{alarma,aturada_cardiaca}.

missatge(M) ->
  ?MODULE!M.