link1.erl

text/x-erlang link1.erl — 1 KB

Continguts del fitxer

-module(link1).
-export([proces/0]).

proces() ->
    timer:sleep(5000),
    exit("s'ha acabat el temps").