frequencia.erl

text/x-erlang frequencia.erl — 1.6 KB

Continguts del fitxer

-module(frequencia).
-export([iniciar/0, stop/0, assignar/0, desassignar/1]).
-export([init/0]).

%% Aquestes sn les funcions d'arrencada s'utilitzen per crear i inicialitzar el servidor.

iniciar() ->
 register(frequencia, spawn(frequencia, init, [])).

init() ->
 Frequencies = {get_frequencies(), []},
 bucle(Frequencies).

% Codificat
get_frequencies() -> [10,11,12,13,14,15].

%% Les funcions del client

stop()      -> call(stop).
assignar()    -> call(assignar).
desassignar(Freq) -> call({desassignar, Freq}).

%% Amaguem tot el pas de missatges i el protocol de missatge en una interfcie funcional.

call(Missatge) ->
 frequencia ! {request, self(), Missatge},
 receive
  {reply, Reply} -> Reply
 end.

%% El bucle principal

bucle(Frequencies) ->
 receive
  {request, Pid, assignar} ->
   {NovesFrequencies, Reply} = assignar(Frequencies, Pid), 
	 reply(Pid, Reply), 
	 bucle(NovesFrequencies);
  {request, Pid , {desassignar, Freq}} ->
   NovesFrequencies = desassignar(Frequencies, Freq), 
	 reply(Pid, ok), 
	 bucle(NovesFrequencies);
  {request, Pid, stop} ->
   reply(Pid, ok)
 end.

reply(Pid, Reply) ->
 Pid ! {reply, Reply}.

%% Funcions d'ajuda interna que s'utilitzen per assignar i alliberar freqncies.

assignar({[], Assignat}, _Pid) -> 
	{{[], Assignat}, {error, no_frequencia}};
	
assignar({[Freq|Lliure], Assignat}, Pid) -> 
	{{Lliure, [{Freq, Pid}|Assignat]}, {ok, Freq}}.

desassignar({Lliure, Assignat}, Freq) -> 
	NouAssignat=lists:keydelete(Freq, 1, Assignat),
	{[Freq|Lliure], NouAssignat}.