area_server.erl

text/x-erlang area_server.erl — 1 KB

Continguts del fitxer

-module ( area_server ).
-export ([loop/0]).

loop () -> receive
		{cercle, R} ->
			io: format (" L'rea del cercle s ~p~n", [3.1415926 * R * R]),
			loop ();
		{quadrat, R} ->
			io: format (" L'rea del quadrat s ~p~n", [R * R]),
			loop ();
		{rectangle, X, Y} ->
			io: format (" L'rea del rectangle s ~p~n" ,[X * Y]),
			loop ();
		Other ->
			io: format (" No se l'area de ~p es ~n" ,[ Other ]),
			loop ()
	end.