Esquema detallat del curs

En aquesta pàgina es descriu l'esquema detallat del curs d'Introducció als Sistemes Digitals

1. INTRODUCCIÓ

Introducció al concepte "digital". Antecedents i història.

1.1 Què sabem d'electricitat i/o electrònica?

 • Tensió i corrent.
 • El resistor: llei d'Ohm. L'interruptor.
 • Node.
 • Mesura i detecció de valors de tensió. Voltímetre, LED

1.2 Lògica bàsica

 • Dos estats únics.
 • Les funcions AND i OR amb interruptors. Símbols lògics.
 • La funció NOT amb un relé i el seu símbol.

1.3 Taules de veritat.

 • Representació tabular de funcions lògiques.

1.4 Cronogrames

 • Descripció gràfica d'esdeveniments en funció del temps.

1.5 Tecnologia CMOS

 • Dos transistors que es comporten com dos interruptors.

1.6 Portes lògiques

 • El 7400.
 • Realització de funcions amb el 7400.
 • Altres circuits integrats bàsics.

2 Lògica combinacional

2.1 Introducció

 • Sumador
 • Display de 7 segments

2.2 Lleis, teoremes i propietats de la lògica booleana

 • Propietats conmutativa i associativa.
 • Identitats.
 • Teorema de DeMorgan. Teorema del consens.

2.3 Realització de funcions lògiques

 • Half adder
 • Full adder
 • Codificació binària. Codi hexadecimal

2.4 Lògica de dos nivells

 • Suma de productes. Minterms.
 • Producte de sumes. Maxterms.
 • Conversions entre formes

2.5 Simplificació de funcions

 • Representació gràfica
 • Mapes de Karnaugh

3. Disseny amb circuits combinacionals

3.1 Aprofitant valors "don't care"

 • Display de 7 segments

3.2 El multiplexor

 • Taula de veritat i realització amb portes.
 • Multiplexors comercials

3.3 Un pany electrònic

 • Un exemple de disseny.

3.4 Timing. Resposta temporal de circuits combinacionals

 • Resposta estàtica
 • Temps de propagació

3.5 Comparadors

 • Comparador de 1 bit
 • Cronograma incloent temps de propagació
 • Comparador de 2 bits
 • Implementació amb multiplexors

3.6 Demultiplexors

 • Taula de veritat i realització amb portes
 • Aplicació a la realització d'un full adder.

4 Sistemes Seqüencials

4.1 Introducció

 • Dependència del passat: memòria.
 • Cel·la de memòria amb inversors

4.2 Latches

 • Latch SR amb NANDs i NORs
 • Latch SR amb enable
 • Latch D amb enable

4.3 Flip-flops

 • Flip-flop tipus D
 • Implementació
 • Aplicacions: comptador asíncron
 • Datasheet del 74HCT74
 • Temps de setup i de hold
 • Flip-flop tipus J-K

4.4 Comptador asíncron mòdul 10

 • Cronograma detallat.
 • Glitchos

4.5 Operació síncrona

 • Un únic clock per a tots els flip-flops

4.6 Registre de desplaçament

4.7 Comptador síncron

 • Diagrama d'estats
 • Estat futur en funció de l'estat present
 • Comptador de seqüències arbitràries
 • El 74163
 • Comptador de dos dígits

4.8 Introducció a les màquines d'estats

 • Una màquina dispensadora

5. Disseny de sistemes digitals

5.1 Dispositius programables

 • PLD i FPGA
 • Lògica programable
 • Matriu programables i blocs de sortida.
 • Lògica tri-estat
 • El CPL EPM3064ALC44
 • Entorns de disseny i programació

5.2 Introducció a les memòries

 • Emmagatzemament de 1 bit, de 1 byte i de múltiples bits i bytes.
 • Memòria volàtil i no volàtil.
 • Bus d'adreces i dades
 • Bus bidireccional. Read i Write.
 • Expansió de memòria

5.3 Descripció de hardware: Introducció al llenguatge VHDL

 • Descripció de ports i funcionament. Entity/Architecture
 • Exemples elementals: portes simples i combinació de portes simples.
 • Concurrència. Exemple: multiplexor
 • Tipus de dades i operadors
 • Codi seqüencial
 • Comptador binari mòdul 10

5.4 Anàlisi i disseny d'alguns circuits digitals

 • Comptador Johnson
 • Generador pseudo-aleatori: Linear Feedback Shift Register
 • Dau electrònic