Assignatures

Tecnologies Complementàries 2 (TC2) Tecnologies Complementàries 2 (TC2)

Seguint la línia de l'assignatura de Tecnologies Complementàries 1, aquesta assignatura té per objectiu el d'educar en una visió àmplia i professional de la tecnologia. Els tallers impartits al llarg d'aquest curs aniran encaminats a aportar coneixements d'enginyeria complementaris a l'eix principal del grau.

Teoria de Circuits (TCIR) Teoria de Circuits (TCIR)

En aquest curs es presenten els fonaments de la Teoria de Circuits per tal d'aplicar-los a l'anàlisi de circuits resistius. Des de ben aviat es treballa amb amplificadors operacionals, la qual cosa permet realitzar interessants aplicacions al laboratori. El curs també contempla l'anàlisi, en el domini temporal, de circuits de primer ordre. Progressivament s'introdueixen problemes elementals de disseny. Durant les primeres sessions de laboratori s'afegeix circuiteria analògica als mateixos dispositius digitals utilitzats a Introducció als Sistemes Digitals, per la qual cosa és recomanable haver cursat prèviament aquesta assignatura.

Treball fi de grau (TFG) Treball fi de grau (TFG)

El treball final de grau és la culminació de la formació iTIC. En essència es tracta de dur a terme un projecte d'enginyeria, documentar-lo i exposar públicament la feina feta.

Xarxes de Comunicacions (XCOM) Xarxes de Comunicacions (XCOM)

L'objectiu d'aquesta assignatura és es donar a conèixer les funcionalitats necessàries que intervenen en una xarxa d'ordinadors. Aquestes funcionalitats queden estructurades en diferents nivells o capes donant lloc als protocols de comunicacions. El model d'arquitectura de comunicacions de referència és el d'Internet. En primer lloc es mostren els protocols necessaris per establir enllaços punt a punt. En segon lloc es presenten els medis compartits on l'exemple més rellevant és Ethernet. A continuació es presenta al interconnexió de nodes o xarxes per donar lloc a la necessitat de l'encaminament. Per finalitzar es presenten les funcionalitats de nivells superiors.