Introducció

Què és el TFG?, quins objectius té, com es gestiona, ...

Definició

El treball final de grau (TFG) és una assignatura singular que culmina la formació en Enginyeria de Sistemes TIC. El TFG és singular per que:

 • Té 24 crèdits ECTS en comptes dels 6 crèdits ECTS habituals a les assignatures ordinàries.
 • Es cursa individualment treballant amb l'ajuda d'un director o una directora de projecte.
 • S'avalua en un únic acte avaluador per un tribunal.

L'objectiu d'un TFG és posar en pràctica l'exercici de l'enginyeria afrontant un problema de magnitud real, ja sigui de natura aplicada o bé més proper a la recerca, en el que concorren les habilitats i coneixements que s'han adquirit durant la formació d'Enginyeria de Sistemes TIC. La valoració d'aquest treball té en compte la capacitat i autonomia de l'estudiant per a resoldre aquests problemes aprofitant els coneixements adquirits durant la seva formació. És una feina de conclusió en la que s'espera que l'estudiant emfatitzi el millor de la seva professionalitat: des de la capacitat de treball fins al domini de la tecnologia passant per la capacitat de comunicar públicament la seva feina o el domini del llenguatge en la redacció de documents.

Dues possibilitats diferents

Hi ha dos camins diferents per fer el PFG:

 1. El més habitual és fer-lo en algun departament de l'escola. La informació que trobaràs aquí es refereix precisament a aquesta forma de fer el PFG.
 2. Si estas implicat en un programa d'intercanvi amb algun centre universitari de l'estranger, és possible que puguis fer el PFG en el centre estranger. En aquest cas s'aplica la normativa i el procediment del centre que t'acull. Si vols saber més detalls d'aquesta possibilitat has de parlar-ne amb el Sotsdirector de Relacions Internacionals.

Fer el TFG al DiPSE

Atès que és una assignatura singular segurament és interessant esbossar quina és la manera habitual de cursar-la. En general un estudiant decideix cursar el PFG quan pot fer-ho legalment (compleix els requeriments de crèdits aprovats) i té pel davant un quadrimestre amb poca càrrega d'altres assignatures que li permeten una dedicació intensiva al PFG.

El PFG es fa seguint tres passos fonamentals:

 1. Definició del projecte
  El primer pas és definir un projecte que tingui un nivell i una forma adequats per a constituir un bon PFG. La definició tant la pot fer l'estudiant com el el professorat del DiPSE. Sigui quina sigui la forma en com s'ha definit el projecte és necessari trobar un professor disposat a dirigir el projecte. Una vegada es té una definició del projecte i el professor que el dirigirà, cal començar a treballar d'acord amb les indicacions del director
 2. Desenvolupament del projecte
  En aquesta fase es desenvolupa el projecte amb l'ajuda del professor director. Generalment s'estableixen reunions periòdiques amb el director per anar seguint l'evolució de la feina. La feina pot contemplar recerca bibliogràfica, experimentació, construcció de prototips i molts altres tipus d'activitats. A vegades, cal fer-la específicament en els laboratoris del departament. A mida que es va treballant també es va esbossant la documentació que, més endavant constituirà la base de la memòria del projecte. Finalment, quan s'han assolit els objectius i el director ho creu convenient, el treball es dona per finalitzat. Aleshores, també amb l'ajuda del director cal preparar la presentació pública del projecte davant el tribunal per a ser avaluada. Aquesta presentació inclou la memòria del projecte, la redacció de la qual és un del objectius centrals del TFG
 3. Avaluació del projecte
  Finalment arriba l'avaluació, que es fa davant d'un tribunal i amb la participació de públic, molt sovint companys, familiars, etc. És un acte acadèmic important obert a tothom i amb una certa solemnitat. El tribunal avalua i finalment comunica la nota de l'assignatura.